วงษ์จีน ก., เตชาทวีวรรณ แ., and วชิรปรีชาพงษ์ ธ. “การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยา”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 4, no. 1, Jan. 2013, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2939.