พิทธยาพิทักษ์ ธ., and วิเชียรพันธ์ ธ. “การถ่ายทอดนวัตกรรม: หลักการและรูปแบบ”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 5, no. 1, July 2012, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2295.