เป้งทอง ส., วรรัตน์ปัญญา ก., and ครุฑจ้อน ส. “การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 5, no. 1, July 2012, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2294.