ชารัมย์ ส., สุวัธนวนิช พ., and เวศร์ภาดา ธ. “กลวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 5, no. 1, July 2012, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2292.