สุทธิบริบาล ว., เตชาทวีวรรณ แ., and ประพินพงศกร ศ. “การใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 4, no. 2, May 2012, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2160.