เสริมวิฑูรณ์ ศ., เตชาทวีวรรณ แ., and วชิรปรีชาพงษ์ ธ. “บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 4, no. 2, May 2012, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2159.