-, .-. “บรรณาธิการ”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 7, no. 1, Aug. 2014, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12227.