-, .-. “บรรณาธิการ”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 6, no. 2, Mar. 2014, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12226.