เตชาทวีวรรณ แ. “The Data Librarian’s Handbook”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 12, no. 2, Jan. 2020, pp. 113-4, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12224.