เงินพูลทรัพย์ ด. “วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์: ความหมาย ขอบเขต และความเกี่ยวข้อง (Data Science and Information Science: Meaning, Scope and Relations)”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 12, no. 2, Jan. 2020, pp. 98-112, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12223.