อนุรักษ์โชคชัย เ. “ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Correlation of Information Resources Acquisition and Using at Ramkhamhaeng University Library)”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 12, no. 2, Jan. 2020, pp. 86-97, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12222.