โชติจิรวัฒนา ศ., ตันตระรุ่งโรจน์ พ., and สุวรรณมรรคา ส. “การประเมินความต้องการจำเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการรู้สุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 12, no. 2, Jan. 2020, pp. 71-85, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12221.