สาระพล ธ., and แม่นมาตย์ ล. “สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Current Situation of E-Book Management in Thai Academic Libraries)”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 12, no. 2, Jan. 2020, pp. 47-60, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12219.