จีนงี่ ป., เกษมเนตร ล., วงศ์รัตนะ ช., เค้าฉิม ป., ไชยจูกุล ย., ทองภักดี ท., and เกษรแพทย์ พ. “การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 (Development of Self-Care Innovation for The Elderly in the 21st Century)”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 12, no. 2, Jan. 2020, pp. 15-29, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12217.