คำหอม ช. “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Online Databases Use by Lecturers and Students at the Office of Academic Resources and Information Technology, Surindra Rajabhat . )”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 12, no. 2, Sept. 2022, pp. 1-14, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12216.