อังคะปัญญาเดช ช., and เตชาทวีวรรณ แ. “สภาพและการประเมินความต้องการจำเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (The Conditions and Needs Assessment for WorldShare Interlibrary Loan Service of University Libraries in Thailand)”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 12, no. 1, July 2019, pp. 84-97, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/11531.