รอดสุทธิ ช. “เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 11, no. 1, June 2018, pp. 209-1, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10147.