เอ้งฉ้วน ภ. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ: กรณีศึกษานักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 11, no. 1, June 2018, pp. 191-08, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10146.