พุทธิเดช อ., กรเพชรปาณี ส., and วงศ์อุปราช พ. “การเพิ่มความจำตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 11, no. 1, June 2018, pp. 159-75, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10144.