เปรมปรี ธ., มีเจริญ ส., and ทองภูเบศร์ ท. “การใช้ LibQUAL +TM ประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 11, no. 1, June 2018, pp. 141-58, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10143.