เทียมแก้ว น. “แนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 11, no. 1, June 2018, pp. 130-4, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10142.