เหมมันต์ น., สิริรัตนจิตต์ อ., ปราบรัตน์ ส., and โยะหมาด ส. “กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 11, no. 1, June 2018, pp. 119-2, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10141.