วงษ์สิงห์ อ., ปัดไธสง ส., สันคติประภา ก., and เจือไทย จ. “กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 11, no. 1, June 2018, pp. 30-42, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10135.