อิทธิชัยวัฒนา ย., แสนวา ศ., and วรัญญานุไกร ส. “ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด ในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ”. บรรณศาสตร์ มศว, vol. 11, no. 1, June 2018, pp. 1-13, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10133.