[1]
อินทะไชย อ., วรัญญานุไกร ส., and พันธุ์เมฆา พ., “การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์1 ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2557”, JLISSWU, vol. 10, no. 2, Mar. 2018.