[1]
หมอนทอง ว., แสนวา ศ., and พันธุ์เมฆา พ., “ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”, JLISSWU, vol. 10, no. 1, Mar. 2018.