[1]
เตชาทวีวรรณ แ., “จากบรรณาธิการ”, JLISSWU, vol. 10, no. 1, Mar. 2018.