[1]
พิพิธธนชัย อ., พาวินันท์ ป., and พันธุ์เมฆา พ., “การพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา”, JLISSWU, vol. 9, no. 2, pp. 48–61, Jan. 2017.