[1]
ศิริรัตน์ จ., “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, JLISSWU, vol. 9, no. 1, pp. 57–66, Jan. 2017.