[1]
โป๊ะฮง ว. and ประเสริฐสิน อ., “การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย”, JLISSWU, vol. 9, no. 1, pp. 14–28, Jan. 2017.