[1]
แย้มวงษ์ น., “การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, JLISSWU, vol. 7, no. 2, pp. 1–13, Dec. 2014.