[1]
ชัยรัตนะถาวร ว., เตชาทวีวรรณ แ., and วรัญญานุไกร ส., “การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”, JLISSWU, vol. 7, no. 1, pp. 65–81, Aug. 2014.