[1]
ฤทธิเดช ก., ไม้เท้าทอง เ., and พันธุ์เมฆา พ., “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด”, JLISSWU, vol. 7, no. 1, pp. 39–52, Aug. 2014.