[1]
วารีสอาด อ., ตรีโลจน์วงศ์ น., and วรัญญานุไกร ส., “การรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, JLISSWU, vol. 7, no. 1, pp. 15–23, Aug. 2014.