[1]
สุขเปี่ยม ท., ไม้เท้าทอง เ., and แสนวา ศ., “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์”, JLISSWU, vol. 6, no. 2, Mar. 2014.