[1]
เควียเซ่น ก., “การใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการบริการสารสนเทศ”, JLISSWU, vol. 6, no. 1, May 2013.