[1]
ฟักโพธิ์ จ. and จันทร์สว่าง บ., “การใช้ห้องสมุดประกอบการสอนและเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1”, JLISSWU, vol. 6, no. 1, May 2013.