[1]
ม่วงสวย พ., ชื่นวัฒนา อ., and ไม้เท้าทอง เ., “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน กรุงเทพมหานคร”, JLISSWU, vol. 6, no. 1, May 2013.