[1]
บุญหนู น., ชื่นวัฒนา อ., and ไม้เท้าทอง เ., “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์”, JLISSWU, vol. 6, no. 1, May 2013.