[1]
พูลทรัพย์ ล., วรัญญานุไกร ส., and แสนวา ส., “การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553”, JLISSWU, vol. 6, no. 1, May 2013.