[1]
ทนโคกสูง จ., ชื่นวัฒนา อ., and พันธุ์เมฆา พ., “การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553”, JLISSWU, vol. 6, no. 1, May 2013.