[1]
เตชาทวีวรรณ แ., “จากบรรณาธิการ”, JLISSWU, vol. 6, no. 1, May 2013.