[1]
วิทยาวุฑฒิกุล ร. and วิภาวิน น., “การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์”, JLISSWU, vol. 5, no. 2, Jan. 2013.