[1]
น้อยชุมแพ บ., เตชาทวีวรรณ แ., and แสนวา ส., “การใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน ‘เฉลิมราชกุมารี’ ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง”, JLISSWU, vol. 5, no. 2, Jan. 2013.