[1]
เผ่าพงษ์คล้าย อ., ชื่นวัฒนา อ., and พันธุ์เมฆา พ., “นิสัยรักการอ่าน สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร”, JLISSWU, vol. 3, no. 1, Jan. 2013.