[1]
วิจิตร โ., ชื่นวัฒนา อ., and วารีสอาด อ., “การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา”, JLISSWU, vol. 3, no. 1, Jan. 2013.