[1]
จันทวงค์ แ., ชื่นวัฒนา อ., and พันธุ์เมฆา พ., “การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต”, JLISSWU, vol. 3, no. 1, Jan. 2013.