[1]
พลไชย บ., “การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ”, JLISSWU, vol. 4, no. 1, Jan. 2013.