[1]
วงศ์จันทร์ ด., เตชาทวีวรรณ แ., and วชิรปรีชาพงษ์ ธ., “การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2551”, JLISSWU, vol. 4, no. 1, Jan. 2013.