[1]
วงษ์จีน ก., เตชาทวีวรรณ แ., and วชิรปรีชาพงษ์ ธ., “การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยา”, JLISSWU, vol. 4, no. 1, Jan. 2013.